NiterForum安装与配置完整视频教程(高清无压缩版,支持画质切换、续播、倍速)

公告 未结 9 3692
瓦刀
瓦刀 站长 4月6日 18:04 编辑
点击群号免费加入尼特社区交流群:813128395
<p id="descriptionP"><p><span style="color: rgb(102, 102, 102);">如果您有B站账号,欢迎进入</span><a href="https://www.bilibili.com/video/BV1ME411g7hs/" target="_blank"><img style="height: 12px;" src="https://api.xinac.net/icon/?url=https://www.bilibili.com/video/BV1ME411g7hs/">哔哩哔哩</a><span style="color: rgb(102, 102, 102);">给个</span><span style="color: rgb(70, 172, 200);">留言</span><span style="color: rgb(102, 102, 102);">+</span><span style="color: rgb(255, 0, 0);">三连</span><span style="color: rgb(102, 102, 102);">啦</span><img src="https://img.t.sinajs.cn/t4/appstyle/expression/ext/normal/96/2018new_kelian_org.png" alt="[可怜]" layer-index="1" style="max-width: 100%; color: rgb(102, 102, 102); height: 20px;"><img src="https://img.t.sinajs.cn/t4/appstyle/expression/ext/normal/96/2018new_kelian_org.png" alt="[可怜]" layer-index="2" style="max-width: 100%; color: rgb(102, 102, 102); height: 20px;"><img src="https://img.t.sinajs.cn/t4/appstyle/expression/ext/normal/96/2018new_kelian_org.png" alt="[可怜]" layer-index="3" style="max-width: 100%; color: rgb(102, 102, 102); height: 20px;">&nbsp;&nbsp;</p><p>双击视频可全屏、倍速播放,如果无法播放请移步<a href="https://www.bilibili.com/video/BV1ME411g7hs/" target="_blank"><img style="height: 12px;" src="https://api.xinac.net/icon/?url=https://www.bilibili.com/video/BV1ME411g7hs/">B站</a></p><p><iframe onload="setIframeHeight(this)" src="http://share.polyv.net/front/video/view?vid=6783ea2732c8f4f8e20988790cb4cb45_6" scrolling="no" border="0" frameborder="no" framespacing="0" allowfullscreen="true"> </iframe></p><p></p></p><p><br></p>
收藏(1)  分享
相关标签: 教程
注意:本文归作者所有,未经作者允许,不得转载
9个回复
  • HelloWorld
    2020年8月24日 22:56
    用谷歌打开,你的FLASH版本过旧,怎么破?大佬。
    0 0
  • https://api.d5.nz/api/favicon/?url= 这个接口不能用了,可以批量替换为:https://www.zszhan.cn/img/favicon?url=
    0 0